Privacy beleid VDL Groep

Algemeen

VDL Groep verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. VDL Groep hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die bezoekers van de website van VDL Groep B.V. of van haar dochterbedrijven achterlaten. Omwille van transparantie hebben wij in dit privacy beleid omschreven wat wij doen met deze gegevens.

Soorten persoonsgegevens

De persoonsgegevens die worden verwerkt door VDL via de website betreffen vaak uw contactgegevens zoals een naam en e-mailadres, een zoekopdracht die u invoert of een vraag die u stelt in het invulformulier. Daarnaast kunt u via de functies ‘Vacatures, Werken bij VDL, Stage & opleiding en Contact’ zoeken naar vacatures en ook deze zoekopdrachten kunnen worden opgeslagen en gekoppeld aan bijvoorbeeld uw IP-adres, evenals de informatie die een websitebezoeker uploadt of invult op de website. Natuurlijk verwerken wij ook geüploade cv’s en motivatiebrieven.

Daarnaast kan er automatisch informatie worden opgeslagen van u als bezoeker van deze website zoals uw IP-adres en uw klikgedrag. Deze informatie onttrekken wij vaak direct via uw bezoek met zogenoemde cookies. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring.

Wij willen u er graag op wijzen dat ook indien u als zakelijke klant de website bezoekt, wij deze gegevens als (indirecte) persoonsgegevens beschouwen en we dus uw privacy waarborgen.

Doel voor verwerking van persoonsgegevens

Gegevens die u via de website verstrekt aan VDL Groep, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden zoals het verstrekken van informatie over bepaalde producten en diensten. Met de opgeslagen persoonsgegevens kunnen wij dan contact met u opnemen.
Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deze vorm van contact beschouwen wij als VDL’s gerechtvaardigd belang.

Daarnaast is de website ook bedoeld als sollicitatiekanaal en worden via de website ook de vacatures getoond. Deze verwerkingsactiviteiten worden ook beschouwd als VDL’s gerechtvaardigd belang, evenals noodzakelijk voor de uitoefening van (de voorbereiding van) een arbeidsovereenkomst.

Ontvangende partijen

Onder de verwerkingsactiviteiten vallen in ieder geval het versturen van de persoonsgegevens binnen VDL Groep. Deze website geldt als centraal punt, en persoonsgegevens worden doorgezonden naar de betreffende entiteit die u als zakelijke klant of sollicitant wil benaderen. Uiteraard worden deze persoonsgegevens enkel doorgegeven indien hier een noodzakelijke reden voor is en enkel en alleen aan ontvangers waarvoor de persoonsgegevens relevant zijn. Het kan voorkomen dat uw gegevens worden gedeeld met buitenlandse VDL-entiteiten.

In het geval VDL van mening is dat u de website onrechtmatig gebruikt dan is dit wel een reden om uw persoonsgegevens naar een (juridische) derde ontvanger door te sturen.

Op onze website zijn op verscheidene plaatsen buttons te vinden die toegang verschaffen tot kanalen voor sociale media. Indien u gebruikmaakt van deze sociale media-buttons dan geldt het privacy statement van de betreffende sociale media en slaan zij uw persoonsgegevens verder op. VDL heeft geen invloed op, en neemt geen verantwoording voor, het gebruik van sociale media-buttons op de VDL-website.

Bewaartermijn

VDL Groep bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Voor de doeleinden zoals hierboven omschreven is een bewaartermijn van 6 maanden redelijk. Daarnaast kan VDL wel geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. Voor persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van een sollicitatie of de aanloop daarvan geldt, dat VDL deze informatie niet langer dan 4 weken na sluiting van de betreffende procedure zal bewaren. Indien VDL u om uw toestemming heeft verzocht en verkregen, mag VDL deze sollicitatiegegevens maximaal een jaar bewaren.

Uw rechten

Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u recht op:

  • Een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens in te dienen;
  • Een verzoek om bepaalde gegevens te corrigeren of verwijderen als de persoonsgegevens irrelevant of onjuist zijn in te dienen;
  • Een verzoek op beperking en bezwaar voor het verwerken van persoonsgegevens;
  • Een verzoek om dataportabiliteit te doen;
  • Het intrekken van uw toestemming.

Indien u van (een van) deze mogelijkheden gebruik wenst te maken, dan kunt u zich richten tot: AVG@vdl.nl. Voor alle verzoeken en uw rechten geldt dat VDL hiervoor een belangenafweging zal maken en zoveel mogelijk uw verzoek zal inwilligen. Indien u om welke reden dan ook uw toestemming wil intrekken dan zijn wij verplicht hier gehoor aan te geven.

Alle persoonsgegevens die u achterlaat op deze website worden vrijwillig verstrekt. Het spreekt echter voor zich dat wij niet in staat zijn om contact op te nemen, informatie te verstrekken en een sollicitatieprocedure uit te voeren als wij niet over de juiste persoonsgegevens beschikken.

Wijzigingen en meldingen over uw privacy

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact op te nemen via AVG@vdl.nl. Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Als u wenst te reageren op dit privacy beleid of wanneer VDL Groep naar uw mening niet in overeenstemming met dit privacy beleid handelt, vragen we u via AVG@vdl.nl contact met VDL Groep op te nemen. Mochten wij er dan niet uitkomen dan heeft u altijd de mogelijkheid een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018 en wordt toegepast op VDL Groep B.V., (Postbus 8811, 5605 LV Eindhoven, Nederland). Indien VDL ervoor kiest dit privacy beleid te wijzigen dan zullen wij dit op deze pagina kenbaar maken.

Cookies

Om de dienstverlening te optimaliseren, worden via de website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.  

U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.